บริการรถรับ-ส่งประชาชน ไปยังบริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. นี้ ไปยัง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

อัปเดต !
....เชียงใหม่ บริการรถรับ-ส่งประชาชน ไปยังบริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. นี้ ไปยัง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ขนส่งเชียงใหม่จัดเตรียมรถบริการเดินทางงานพระราชพิธี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐                                                  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
นายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของคณะทำงานฝ่ายสถานที่จอดรถ ยานพาหนะ และการขนส่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๖ หน่วยงานเป็นคณะทำงาน โดยมีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมยานพาหนะ สำหรับบริการประชาชนที่ไปร่วมพิธีฯ รวมทั้งการจัดสถานที่จอดรถ กำหนดจุดจอดรถ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน         ที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันดังกล่าวตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี
        ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถที่จะนำมาให้บริการรับ-ส่งประชาชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยรถไฟฟ้า รถราง รถบัสปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว (รถสี่ล้อแดง)     โดยกำหนดจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและจุดให้บริการรถรับ-ส่งเข้าสู่บริเวณงานพิธีดังนี้
        (๑)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จัดรถรางบริการ  ๒๕  คัน  
        (๒)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  จัดรถสี่ล้อแดงบริการ  จำนวน  ๕๐  คัน
        (๓)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน ๒๐ คัน
        (๔)  ลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  เซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ต จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน ๒๐ คัน
        (๕)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถสี่ล้อแดงบริการจำนวน ๒๐ คัน
        (๖)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ ประเสริฐแลนด์  จัดรถสี่ล้อแดงบริการ  ๒๐  คัน
        (๗)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดรถสี่ล้อแดงบริการ  ๒๐  คัน
        (๘)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ ไร่ฟอร์ดตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดรถสี่ล้อแดงบริการ  ๒๐  คัน
        (๙)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒๐  คัน
(๑๐)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ๑๐  คัน
(๑๑)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ที่ทำการแขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง ๔ แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย  เทศบาลนครเชียงใหม่จัดรถโดยสารปรับอากาศ  บริการรับส่งฟรี  ๑๒  คัน
        (๑๒)  จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล  ณ  บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาว) สำหรับจุดนี้ไม่มีรถให้บริการรับ-ส่งเนื่องจากประชาชนสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานพิธีได้เลย
        นอกจากนี้ยังมีบริการรถไฟฟ้าจำนวน  ๑๐  คัน  ที่จะใช้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุจากศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ไปบริเวณหน้างานพระราชพิธีอีกด้วย
        สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.๐๕๓-๒๗๐๔๑๑  และ  ๐๘-๑๗๒๑-๗๙๙๙