การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักวิชาการไทยและนานาชาติให้สะท้อนถึงสังคมการเมืองไทยเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในบริบทโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนไทยที่พูดภาษาไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศไทย