ประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทยให้แก่ผู้ปกครองท้องถิ่น พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิรูปงานทั้งผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 3 ของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,693 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 แห่ง เทศบาลนคร 6 แห่ง เทศบาลเมือง 31 แห่ง เทศบาลตำบล 530 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1,108 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 3,386 คน
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading