"ม่วนขนาด รัฐศาสตร์ เชียงใหม่" (สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)