แถลงข่าว๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา๑๗.๐๐น. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อบจ. เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ประกอบการไมซ์ จัดงาน๗๒๐เมืองเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครทําหนังสือย้อนรอยประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ๒เล่ม เพื่อโอกาสอันเป็นมงคลนี้ โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร และทีมการตลาดประชาสัมพันธ์และทีมโครงการพิเศษเข้าร่วม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
‪#‎สำนักงานพัฒนาพิงคนคร‬(องค์การมหาชน)

Continue reading

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายสักการะในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ‪#‎สำนักงานพัฒนาพิงคนคร‬

Continue reading

แสดงความคิดเห็น ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

12 ม.ค. 59 นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนา จัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ ตามโครงการ Thailand MICE Venue Standard ณ โรงแรมคันทารี่ฮิลล์เชียงใหม่ ‪#‎สำนักงานพัฒนาพิงคนคร‬

Continue reading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 พิธีเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU งานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ โดยได้รีบเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ชมรม เครือข่าย สถานศึกษา จำนวน 600 แห่งจาก 25 อำเภอ ร่วมลงนาม MOU ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการความเป็นมาปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และภาพแห่งอนาคต การแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนตามปณิธานปฏิรูป การแสดงผลงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 เป้าหมายตามแผนปฏิรูป และการจำหน่วยผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา (OTOP) สู่สัมมาชีพ — กับ Sarawut Srisakuna, Puntip Lertpradist, Suttithumdamrong Natenapha, Phumiphat Prombut และ ธัชชัย โกมลรัตน์ ที่ Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre

Continue reading

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่อย่อ CMECC เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจัดประชุมแบบครบวงจร สัมมนา งานแสดงสินค้า และงานแสดงนิทรรศการต่างๆ ทั้งงานระดับในประเทศและนานาชาติ ทาง CMECC สามารถรองรับงานต่างๆได้ทุกรูปแบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-010572-3 #CMECC #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Continue reading

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ สสค. และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เปิดแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิด

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้ เรียนและสังคมโดยรวม ในการพัฒนาเชียงใหม่ และการรักษาต้นทุนของเมือง การปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ จึงเป็นทางออกที่จะตอบโจทย์ได้ตรงเป้าที่สุด เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นปีแห่งการจุดประกายแนวคิดเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมที่พูดคุยเรื่องก๋า นศึกษาเจียงใหม่ ปี 2557 ได้เกิดการรวมตัวของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มผู้ผลิตนักเรียน กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตนักเรียน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 80 องค์กร เป็นภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ” CM Education Reform Alliance” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

ต่อมาได้มีการขยายเติบโตขึ้นจึงมีประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งเป็น “คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” (ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา) ประกอบด้วย 99 องค์กร 26 บุคคล โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสำนักเลขานุการ ภาคีฯ ที่มีบทบาทประสานงาน การขับเคลื่อนในเชิงกลไกและเนื้อหาการปฏิรูป และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆ อาทิ คณะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ,คณะประชาสัมพันธ์,และในปี 2558 สานพลังร่วมคณะทำงานจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่

การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ มีการระดมและรับฟังแนวคิดแนวทางเพื่อจัดทำแผนอย่างต่อเนื่องร่วม 2 ปี จนกระทั่งตกผลึก และคณะภาคี ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2559-2562) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ปี 2559 เชียงใหม่มีอายุครบ 720 ปี กลุ่มภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาร่วมกันจัดงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2558 เพื่อเปิดตัวและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559- 2562) สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการให้นำไปสู่การปฏิบัติเต็มพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ควบคู่ ไปกับความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองอายุเมืองเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆดังนี้

วันที่ 7 มกราคม 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาที่ร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่กับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการ ศึกษา 720 ปี 721 แห่ง,อัตลักษณ์เชียงใหม่ฟ้อนเล็บผู้ปกครองนักเรียน 720 ปี 721 คน และพิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ 10 สาขา 720 ปี 721 คน

วันที่ 8 มกราคม การประชุมสัมมนาวิชาการ 14 ห้องประชุม ผู้เข้าสัมมนา 1,550 คน อาทิ การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ,เชียงใหม่สู่มรดกโลก,เด็กพิเศษที่ต้องเหลียวมอง, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,เรียนอย่างไรไม่ตกงาน(เถ้าแก่น้อย),ปฏิรูปโครงสร้างสู่สภาการศึกษา จังหวัด,ปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต,และเปิดโครงการเด่นการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนผู้ปกครอง 1,500 คน,หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 120 สถานศึกษาที่ร่วมใช้หลักสูตร ฯลฯ

ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีการจัดนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่ 720 ปี,ความเป็นมาปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และภาพแห่งอนาคต, 5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่,เปิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาเชียงใหม่

สัมมาชีพละอ่อนเชียงใหม่ ผลผลิตนักเรียน นักศึกษา แสดงผลกำไร ขาดทุน การตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การแสดงทักษะและความสามารถของผลเมืองเชียงใหม่ และการแสดงผลงานดีเด่นนักเรียน นักศึกษาเชียงใหม่ ตาม 5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

จึงขอเชิญชวน ร่วมงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เปิดแผนยุทธศาสตร์ 1 ปณิธาน 5 เป้าหมาย 9 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading