อบจ.เชียงใหม่ จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ สสค. และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เปิดแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิด

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้ เรียนและสังคมโดยรวม ในการพัฒนาเชียงใหม่ และการรักษาต้นทุนของเมือง การปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ จึงเป็นทางออกที่จะตอบโจทย์ได้ตรงเป้าที่สุด เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นปีแห่งการจุดประกายแนวคิดเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมที่พูดคุยเรื่องก๋า นศึกษาเจียงใหม่ ปี 2557 ได้เกิดการรวมตัวของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มผู้ผลิตนักเรียน กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตนักเรียน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 80 องค์กร เป็นภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ” CM Education Reform Alliance” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

ต่อมาได้มีการขยายเติบโตขึ้นจึงมีประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งเป็น “คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” (ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา) ประกอบด้วย 99 องค์กร 26 บุคคล โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสำนักเลขานุการ ภาคีฯ ที่มีบทบาทประสานงาน การขับเคลื่อนในเชิงกลไกและเนื้อหาการปฏิรูป และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆ อาทิ คณะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ,คณะประชาสัมพันธ์,และในปี 2558 สานพลังร่วมคณะทำงานจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ ,คณะทำงานจัดทำหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่

การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ มีการระดมและรับฟังแนวคิดแนวทางเพื่อจัดทำแผนอย่างต่อเนื่องร่วม 2 ปี จนกระทั่งตกผลึก และคณะภาคี ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2559-2562) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ปี 2559 เชียงใหม่มีอายุครบ 720 ปี กลุ่มภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาร่วมกันจัดงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2558 เพื่อเปิดตัวและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559- 2562) สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการให้นำไปสู่การปฏิบัติเต็มพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ควบคู่ ไปกับความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองอายุเมืองเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆดังนี้

วันที่ 7 มกราคม 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาที่ร่วมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่กับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการ ศึกษา 720 ปี 721 แห่ง,อัตลักษณ์เชียงใหม่ฟ้อนเล็บผู้ปกครองนักเรียน 720 ปี 721 คน และพิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ 10 สาขา 720 ปี 721 คน

วันที่ 8 มกราคม การประชุมสัมมนาวิชาการ 14 ห้องประชุม ผู้เข้าสัมมนา 1,550 คน อาทิ การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ,เชียงใหม่สู่มรดกโลก,เด็กพิเศษที่ต้องเหลียวมอง, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,เรียนอย่างไรไม่ตกงาน(เถ้าแก่น้อย),ปฏิรูปโครงสร้างสู่สภาการศึกษา จังหวัด,ปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต,และเปิดโครงการเด่นการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนผู้ปกครอง 1,500 คน,หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 120 สถานศึกษาที่ร่วมใช้หลักสูตร ฯลฯ

ตลอดระยะเวลา 2 วัน มีการจัดนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่ 720 ปี,ความเป็นมาปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และภาพแห่งอนาคต, 5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่,เปิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาเชียงใหม่

สัมมาชีพละอ่อนเชียงใหม่ ผลผลิตนักเรียน นักศึกษา แสดงผลกำไร ขาดทุน การตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การแสดงทักษะและความสามารถของผลเมืองเชียงใหม่ และการแสดงผลงานดีเด่นนักเรียน นักศึกษาเชียงใหม่ ตาม 5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

จึงขอเชิญชวน ร่วมงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เปิดแผนยุทธศาสตร์ 1 ปณิธาน 5 เป้าหมาย 9 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Continue reading

มอบเงิน..

อรอนงค์ มณีกาญจน์ ประธานคณะกก.บริหารการพัฒนาพิงคนคร และคณะกก.บริหารการพัฒนาพิงคนคร มอบ เงิน 250,000 บาทให้ องอาจ  แก้วจา รองผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และมอบให้ พวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  250,000 บาท และมอบให้ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 250,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Continue reading