Phor Khun Ramkhamhaeng the Great's Day

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ทั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย