งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563