งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ที่เกิดจาการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่โดยให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ มีกิจกรรมกรรมนิทรรศการความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาและโอกาสเชียงใหม่ 4.0 เปิดกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเลื่อมล้ำและรณรงค์ร่วมบริจาคในงาน เป็นต้น