โครงการส่งเสริมการรับรองมาตราฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

โครงการส่งเสริมการรับรองมาตราฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร SMEs