ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปีบัญชี 2560

วันที่ 21 พ.ค. 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปีบัญชี 2560 ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน