ศูนย์ประชุมฯชม. ผ่านมอก. 22300

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.พ. 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จัดแถลงข่าวศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 โดยดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และคุณนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ณ โถงต้อนรับท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้าน การรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management System หรือมอก. 22300 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนา และนิทรรศการ ให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ ด้าน “MICE” หรือ กลุ่มธุรกิจการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและธุรกิจการจัดแสดงงานสินค้า/นิทรรศการจึงได้ เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ จัดประชุมสัมมนา และนิทรรศการ หรือ MICESecurity Management System (MSMS) หรือ มอก. 22300 ตามคำเชิญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEBตั้งแต่ปี 2557 พร้อมการได้รับคำปรึกษาและจัดฝึกอบรมตลอดจนการตรวจประเมินการยื่นขอ มอก. 22300 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)และปัจจุบันศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการ MICE รายที่ 7 ของประเทศที่ได้รับการรับรองการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ มอก. 22300

มาตรฐาน มอก. 22300เป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการให้สามารถทำการประเมิน และจัดการต่อการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินการที่เกี่ยว ข้องกับ ภัยคุกคาม ความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและผลกระทบต่อเป้าหมายในการปรับปรุง สมรรถนะของการรักษาความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯได้รับการรับรองด้านการรักษาความปลอดภัยอีกทั้งยังเป็น การเพิ่มข้อได้เปรียบทางการตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันรวมถึง เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้จัดงาน ตลอดจนผู้มาเยี่ยมชมงานซึ่งท้ายสุดจะนำไปสู่การยกระดับภาพรวมศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อไป

Continue reading

แถลงข่าว๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา๑๗.๐๐น. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อบจ. เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ประกอบการไมซ์ จัดงาน๗๒๐เมืองเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครทําหนังสือย้อนรอยประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ๒เล่ม เพื่อโอกาสอันเป็นมงคลนี้ โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร และทีมการตลาดประชาสัมพันธ์และทีมโครงการพิเศษเข้าร่วม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
‪#‎สำนักงานพัฒนาพิงคนคร‬(องค์การมหาชน)

Continue reading

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายสักการะในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ‪#‎สำนักงานพัฒนาพิงคนคร‬

Continue reading

แสดงความคิดเห็น ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

12 ม.ค. 59 นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนา จัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ ตามโครงการ Thailand MICE Venue Standard ณ โรงแรมคันทารี่ฮิลล์เชียงใหม่ ‪#‎สำนักงานพัฒนาพิงคนคร‬

Continue reading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 พิธีเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU งานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ โดยได้รีบเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ชมรม เครือข่าย สถานศึกษา จำนวน 600 แห่งจาก 25 อำเภอ ร่วมลงนาม MOU ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการความเป็นมาปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และภาพแห่งอนาคต การแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนตามปณิธานปฏิรูป การแสดงผลงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 เป้าหมายตามแผนปฏิรูป และการจำหน่วยผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา (OTOP) สู่สัมมาชีพ — กับ Sarawut Srisakuna, Puntip Lertpradist, Suttithumdamrong Natenapha, Phumiphat Prombut และ ธัชชัย โกมลรัตน์ ที่ Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre

Continue reading

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่อย่อ CMECC เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจัดประชุมแบบครบวงจร สัมมนา งานแสดงสินค้า และงานแสดงนิทรรศการต่างๆ ทั้งงานระดับในประเทศและนานาชาติ ทาง CMECC สามารถรองรับงานต่างๆได้ทุกรูปแบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-010572-3 #CMECC #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Continue reading