งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
เพื่อมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Continue reading

งานประชุมประจำปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2562

Continue reading

The 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference (ACID)

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วน

ในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจดังนี้:

  • การพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ

  • การประชุมทางวิชาการ

  • งานแสดงสินค้า

  • การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชียน

  • เที่ยวชมไร่กาแฟ

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย

Continue reading