Tomorrun by yogabright mini marathon 2019

แบ่งระยะวิ่ง 3 ระยะ คือ
-mini fun run 2 km (เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี รวม 20 รางวัล)
-fun run 5 km รุ่นทั่วไป (รวม 30 รางวัล )
-mini marathon 10 km รุ่นทั่วไป (รวม 90 รางวัล)
-รุ่น 60 ปีขึ้นไป 10 km (รวม 10 รางวัล)
-แฟนซี 10 km (รวม 10 รางวัล )

Continue reading

งาน การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

งาน การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

Continue reading