ประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มีนาคม 2562 การประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แห่งชาติ ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1

Continue reading

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

31 มีนาคม 2562 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
นื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ ทางราชการโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นควรแก้ไขข้อความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ให้กำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ (ที่มา : www.culture.go.th)

Continue reading

งาน "ดนตรี ลีลาศ การกุศล" ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมงานการกุศล โรงพยาบาลนครพิงค์ “ดนตรี ลีลาศ การกุศล” ครั้งที่ 3 รายได้เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์
บริเวณ อาคาร SMEs ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. บัตรราคา 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.นครพิงค์ 053-999200 ต่อ 1169 หรือ 9235
/คุณเพ็ญศรี โทร 089-8518343

Continue reading

การประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

 

Continue reading

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 เวลา 8.30-16.30 น.  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ รวมทั้งเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมของขบวนแห่ครัวทาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ

Continue reading