พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา