งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 เวลา 8.30-16.30 น.  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ รวมทั้งเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมของขบวนแห่ครัวทาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ