งานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

วันที่ 30-31 มกราคม 2562  งานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ที่เกิดจาการขับเคลื่อน แผยยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่โดยให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในหน่วยงาน สถาบัน สถานถึกษาศูนย์การเรียนรู้ ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่