งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่