LANNA EXPO 2020

จะจัดขึ้นวันที่ 18-27 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน1 และกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดสินค้า และบริการที่มีศักยภาพ เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสินค้าและบริการ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 1