งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร และส่งเสริมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ "Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการเกษตร) รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่