ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

456 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300


ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 326 ไร่ มีความพร้อมในการรองรับการประชุมสัมมนาการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 60,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ครบครันทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจไมซ์และการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน

มอก. 22300

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการหรือ มอก. 22300

Award 2014

Thailand MICE venue vote award 2014 history & culture

สำนักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร

พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจตาม (1)

ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร

อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน


พันธกิจ


เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุม เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ


ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างองค์กร